โครงงานวิชาการสู่งานอาชีพ 2560


โครงงานเรื่อง ไข่ม้วน ปังปิ้ง CLASSIC

จัดทำโดย

ด.ญ.พัชชะมัย บุญทอง  เลขที่ 21
ด.ญ.อัญชลี ฤชัยรวม  เลขที่ 16
ด.ช.กิตติธัช ชำนาญ  เลขที่ 8
ด.ช.ตะวัน พลศรี เลขที่ 3
ด.ช.วิวัฒน์ นิลลารักษ์  เลขที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูที่ปรึกษา
คุณครู ทองเหรียญ กลิ่นแย้ม
คุณครู น้ำค้าง เคียงข้าง
โรงเรียนบ้านวังอ้อ
สำนักงานเขตพื้นการศึกษา พิจิตร เขต1

คุณค่าทางโภชนาการของไข่
ไข่ไก่ 1 ฟอง น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 50 กรัม ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี โปรตีน 7 กรัม ซึ่งโปรตีนชนิด FAO ได้จัดว่าเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีที่สุด กล่าวคือ มีค่า Biological Value ประมาณ 100 ซึ่งหมายความว่าเป็นโปรตีนที่สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพในการดูดซึมสูงกว่าโปรตีนชนิดอื่น แถมยังมีไขมันเพียงแค่ 6 กรัมและยังให้วิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ วิตามินบี1, บี2, บี3, บี6 และ บี12 ธาตุเหล็ก lecithin 

คุณค่าขนมปังฟาร์มเฮ้าส์
    หรือเรียกอีกอย่างว่า ขนมปังธัญชาติผสม เป็นขนมปังเพื่อสุขภาพจริงๆ เพราะประกอบด้วยเมล็ดธัญพืชมากมายหลายชนิดผสมอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น รำข้าวสาลี จมูกข้าวสาลี เมล็ดฝ้าย ข้าวฟ่าง ข้าวโพดบด ข้าวบาร์เลย์ ต้นอ่อน อัลฟา เมล็ดทานตะวัน แป้งถั่วเหลือง เมล็ดงา และธัญพืชอื่นๆ ขนมปังชนิดนี้จึงมากด้วยคุณประโยชน์จากธัญพืชต่างๆ


กิตติกรรมประกาศ
   ดิฉัน/กระผม ค้นคว้าในอินเตอร์เน็ตและสอบถามผู้ปกครองของสมาชิกในกลุ่มและขอบคุณครูที่ช่วยให้ให้คำแนะนำค่ะ


คำนำ
โครงงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานในการทำโครงงาน ในรายวิชาการงานอาชีพและ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ในหัวข้อเรื่อง ถนนวิชาการสู่งานอาชีพ
คณะผู้จัดทำหวังว่า โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทำไข่ม้วนและขนมปังปิ้งฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

              
                                    คณะผู้จัดทำ
                                                                     ด.ญ. พัชชะมัย   บุญทอง  ม.3
                                                          ด.ญ. อัญชลี    ฤชัยรวม   ม.3
                                                    ด.ช. ตะวัน   พลศรี  ม.3
                                                      ด.ช. กิติธัช   ชำนาญ   ม.3
                                                      ด.ช. วิวัฒน์ นิลลารักษ์  ม.3

 สารบัญ
                                                       หน้า
   บทคัดย่อ                                                                                  ก     
   คำนำ                                                                                 ข
   กิติกรรมประกาศ                                                                   ค
   คำนำ                                                                                 ค
   สารบัญ                                                                               
   บทที่1  บทนำ                                                                       1
            ที่มาและความสำคัญของโครงการ                                       1
            วัตถุประสงค์                                                                1
            สมมุตติฐานค้นคว้า                                                         1

บทที่2    เอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                          2
บทที่3    อุปกรณ์และวิธีการค้นคว้า                                                 4
        อุปกรณ์และวิธีการค้นคว้า                                                5
       วิธีการศึกษา                                                                  5
บทที่4    ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา                                  6
บทที่5    สรุปผลการศึกษา                                                           7
       ประโยชน์ที่ได้รับ                                                            7
       ข้อเสนอแนะ                                                                 8


บทที่1
      บทนำ      
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
   กลุ่มของข้าพเจ้าได้สนใจการทำไข่ม้วนและขนมปังปิ้งเพราะไข่และขนมปังมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีวิตามิน บี1 บี2 บี3 และบี6 ถ้าเราทานไข่บ่อยๆก็จะทำให้เราไม่ขาดโปรตีน และคาร์โบไฮเดรต 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง
2. เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
3. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์      

สมมติฐาน
เป็นการนำไข่มาประยุกต์อีกแบบหนึ่งและมีโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายดั้งนั้นทุกคนต้องหันมาทานไข่
   


บทที่2

การศึกษาเอกสารอ้างอิง
ไข่         = Egg
ขนมปัง   = Bread

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 เพื่อประโยชน์ในการสร้างเซลล์ผิวหนัง เล็บและผม ในไข่แดงมีวิตามินเอ ดี อี เค มากกว่าในไข่ขาว แร่ธาตุที่พบมากในไข่แดงคือกำมะถัน โซเดียม โพแทสเซียม ส่วนแร่ธาตุที่พบได้บ้างคือ แคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก ในไข่ขาวมีโปรตีนที่สำคัญ เช่น อะวิดิน (Avidin) ในไข่ดิบ อะวิดินจะจับกับไบโอทิน (Biotin) ซึ่งเป็นวิตามินที่ช่วยในการทำงานของเอมไซน์ต่าง ๆ ในร่างกาย เมื่อจับกันจะเกิดเป็นสารประกอบที่น้ำย่อยไม่สามารถย่อยได้ ไบโอทินดูดซึมไม่ได้ เราจึงไม่ควรกินไข่ดิบหรือไข่ลวกสุก ๆ ดิบ ๆ


บทที่3
วิธีการดำเนินโครงงาน
ตารางปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน 18-20 มกราคม 2560

สัปดาห์ที่
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
สถานที่ทำกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
1
 18 มกราคม 2560
-  เลือกหัวข้อการทำโครงงานและ
นำเสนอครู พร้อมทั้งเหตุผลในการทำ
-  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร
หนังสือจากห้องสมุด
ห้องเรียน ห้อง 1

สมาชิกในกลุ่ม
ครูที่ปรึกษา
2
19 มกราคม 2560
-  ทำรายงานเพื่อขอเบิกอุปกรณ์
ส่วนค่าใช้จ่าย เก็บคนละ  150 บาท
และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
         
ห้องเรียน ห้อง 1
สมาชิกในกลุ่ม
ครูที่ปรึกษา
3
20 มกราคม 2560
-  ลงมือปฏิบัติทำไข่ม้วนและขนมปังปิ้ง
-  ให้ผู้ปกครองและเพื่อน
ร่วมประเมินรสชาติของไข่ม้วนและขนมปังปิ้ง
ห้องเรียน  ห้อง 1
สมาชิกในกลุ่ม
ครูที่ปรึกษา
4
21 มกราคม 2560
-  เขียนรายงานโครงงานจัดทำรูปเล่ม
และสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม
ห้องเรียน  ห้อง 1
สมาชิกในกลุ่ม
ครูที่ปรึกษา


วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา
วัสดุไข่ม้วน

ไข่ไก่ จำนวน 2 ฟอง
น้ำมันพืชหรือเนยเล็กน้อย
ซอสมะเขือเทศ/ซอสพริก/มายองเนส/ซอสยี่ปุ่น ตามใจชอบ

วิธีทำ

ใส่น้ำมันพืชหรือเนยเล็กน้อยค่ะ
หลังจากนั้นก็ตอกไข่ไก่ลงในเครื่องทำไข่ม้วนยี่ห้อ Sorge โดยไม่ต้องตีไข่นะคะ
เมื่อไข่สุกจะลอยขึ้นมาเองค่ะ นำไข่ใส่จานแล้วปรุงรสตามชอบใจค่ะ

หมายเหตุ
หากไม่ต้องการให้ไข่สุกมากหรือไข่ยังไม่ลอยขึ้นสามารถเทไข่ใส่จานได้เลยค่ะ


ผลจากการศึกษา

1.ค้นคว้าประโยชน์ของไข่

ขนมปังปิ้ง

วัตถุดิบ (สำหรับทาน 2 ที่)
    1. เครื่องปิ้งขนมปัง 1เครื่อง

      2. ขนมปัง 4 แผ่น (ตามชอบ)

       3. เนยจืด หรือ มาการีนก็ได้ค่ะ

      4. น้ำตาล เล็กน้อยใช้โรยหน้า

 5. นมข้นหวาน เล็กน้อย

         6. ผงโอวัลติน (ถ้าชอบแบบโรยผงโกโก้ หรือ โอวัลตินค่ะ)

     วิธีทำ
นำขนมปังปิ้งบนเตา พอเริ่มเหลืองนำมาทาเนยโดยใช้มีดหรือไม่พายทาให้ทั่วแผ่นขนมปัง ตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วราดด้วยน้ำตาล ขมข้น หรือหน้าอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ

เคล็ดลับความอร่อยของขนมปังปิ้งคือการทานร้อนๆ คู่กับเครื่องดื่มค่ะ ทราบสูตรวิธีทำขนมปังปิ้งทาเนยขายหารายได้พิเศษกันแล้ว ขอให้มีความสุขและสนุกกับการขายนะค่ะ

ผลจากการศึกษา

1.ค้นคว้าข้อมูลประโยชน์ของขนมปัง

บทที่4
ผลการศึกษา
1.ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำไข่ม้วนและขนมปังปิ้ง

2.ได้นำไข่มาแปรรูปบทที่5
สรุปผลการศึกษา

สรุปผล
      ในการทำโครงงานทำให้ผมได้ข้อมูลในการทำรูปเล่มโครงงานและได้ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
ในการทำโครงงานมะพร้าวแก้ว  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เกิดการประกอบอาชีพ
และเป็นการอนุรักษ์ขนมไทย ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน
1. ได้ศึกษาการทำไขม้วนขนมปัง
2. ได้ศึกษาของขนมปังและคุณค่าของไข่
ข้อเสนอแนะ

     ในการทำไข่ม้วนและขนมปังปิ้งครั้งต่อไป ควรเตรียมอุปกรณ์ให้ครบ และใช้อย่างระมัดระวัง


บัญชี รายรับ-รายจ่าย

วัน/เดือน/ปี

รายการ

รายรับ

รายจ่าย

หมายเหตุ
18 มกราคม 2560
เก็บตังเพื่อนๆภายในกลุ่ม
750
-
-เก็บคนละ 150 บาท
19 มกราคม 2560
ซื้อของ
-
750
-
20 มกราคม 2560
เก็บตังเพื่อนๆอีก
250
-
-เก็บคนละ 50 บาท

กำไรที่ได้จากการขาย
1450
-
-


บรรณานุกรม
1.cooking.kapook.com,
2.www.lazada.co.th ,
4. th.openrice.com 
ขอบคุณเเหล่งข้อมูลดีๆ ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น